UOB Privimiles

8.87K
 • รายได้ต่อเดือน

  70,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี

  ฟรี มีเงื่อนไข
 • อายุคะแนนสะสม

  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
ทุกยอดใช้จ่าย 18 บาท = 1 ไมล์ (15 บาท = 1 คะแนนและใช้เพียง 1.2 คะแนนแลก 1 ไมล์) checked
บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Longe ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี checked
UOB Travel Service แลกคะแนนสะสมเป็นเที่ยวบิน แพ็คเกจทัวร์ ห้องพัก โรงแรม รถเช่า โทร 02-285-1551 checked

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน
มี
บริการรับส่งสนามบิน
ไม่มี
บริการผู้ช่วยส่วนตัว
มี
วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วผ่านบัตร
20,000,000 บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

 • วงเงิน

  วงเงินสูงสุด
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • ดอกเบี้ย

  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
  55 วัน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  ดอกเบี้ยค้างชำระ
  18% ต่อปี
 • ระบบคะแนนสะสม

  คะแนนสะสม
  มี
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บริการเบิกเงินฉุกเฉิน

  วงเงิน
  60% ของวงเงิน
  ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
  3%
  อัตราดอกเบี้ย
  18%
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  บัตรหลัก
  ฟรี
  บัตรเสริม
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี

  บัตรหลัก
  4,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด)
  บัตรเสริม
  ฟรี
 • อื่นๆ

  สมัครบัตรเสริมได้
  สูงสุด 4 ใบ

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ต่อเดือน
 • สำหรับพนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ / พนักงานบริษัท / ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)

สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

UOB Privimiles

บัตรเครดิตที่ตอบสนองชีวิตที่ เร็วกว่า เหนือกว่า และมากกว่าของคุณ

ทุกยอดใช้จ่าย 18 บาท = 1 ไมล์(15 บาท = 1 คะแนนและใช้เพียง 1.2 คะแนนแลก 1 ไมล์)

ปิด

กลับสู่ด้านบน