ความจำเป็นและเหตุผลในการใช้บริการเงินกู้

2017/02/24 17:09 PM

10,349 Views

คนส่วนใหญ่กู้เงินมักมีเหตุผลสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ การกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดินและรถยนต์ เป็นต้น และอีกเหตุผลหนึ่งของการกู้เงิน คือ กู้เงินเพื่อการลงทุนทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ผู้กู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้กู้ที่มีเงินและผู้กู้ที่ไม่มีเงิน หรือมีเงินแต่ไม่พอสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์หรือลงทุนทำธุรกิจ

ส่วนการใช้บริการเงินกู้แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น แบ่งตามระยะเวลาการใช้คืน แบ่งตามประเภทของผู้ให้กู้ แบ่งตามประเภทของผู้กู้ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เป็นต้น

การใช้บริการเงินกู้ที่แบ่งประเภทตามระยะเวลาการใช้คืน ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้น มักเป็นการกู้เงินเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ระยะเวลาของเงินกู้ประเภทนี้ไม่เกิน 1 ปี เงินกู้ระยะกลาง ระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี เป็นการกู้เพื่อการซื้อรถยนต์ เครื่องจักร สินค้าคงทนและการลงทุนทำธุรกิจประเภท SME ส่วนการกู้ระยะยาวมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เป็นการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยหรือการลงทุนเพื่อทำธุรกิจ เป็นต้น

การใช้บริการเงินกู้ที่แบ่งตามประเภทของผู้ให้กู้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ประเภทแรกเป็นบุคคลใกล้ตัว เช่น คนรู้จัก ญาติพี่น้อง รวมถึงผู้ปล่อยกู้นอกระบบ เป็นต้น การกู้เงินประเภทนี้อาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ขึ้นอยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ประเภทที่สอง สถาบันการเงินเป็นผู้ให้กู้ เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินและทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ให้กู้และมักต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมีคนค้ำประกันให้แล้วแต่กรณี ประเภทที่สาม คือ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร รวมถึงกองทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ให้กู้

การใช้บริการเงินกู้ที่แบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้กู้ เช่น การกู้เพื่อการบริโภค การกู้เพื่อการลงทุนและการกู้เพื่อการพาณิชย์ การกู้เพื่อการพาณิชย์มักมีระยะเวลาสั้น ประมาณ 30-60 วัน เป็นการกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ในกรณีนี้รวมถึงการออก Letter of Credit ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการทำการซื้อขายระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ การใช้บริการเงินกู้ยังแบ่งตามประเภทของผู้กู้ด้วย เช่น ผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือรัฐบาลเป็นผู้กู้เพื่อนำไปลงทุนทำโครงการใหญ่ ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการสนามบินหรือนำไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ เป็นต้น

การกู้เงินนอกจากผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับผู้ให้กู้ การกู้เงินยังมีหลักประกันเข้ามาเกี่ยวข้อง การกู้เงินบางประเภทที่มีจำนวนเงินเป็นจำนวนมาก อาจต้องมีโฉนดบ้าน โฉนดที่ดิน พันธบัตร ทองคำหรือบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้อีกด้วย

สำหรับเหตุผลและความจำเป็นในการใช้บริการเงินกู้ เหตุผลแรกและเป็นเหตุผลของคนส่วนใหญ่ คือ การไม่มีเงินหรือมีเงินไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการใช้บริการเงินกู้ ตัวอย่างเช่น บางครอบครัวไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือหรือมีไม่พอ ทำให้ต้องใช้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษา สำหรับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดและมีอาชีพทำการเกษตร เนื่องจากราคาผลิตผลทางการเกษตรมีขึ้นมีลง ไม่แน่นอน บางครั้งผลผลิตออกมามาก ล้นตลาด ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรขายผลผลิตได้เงินมาไม่พอกับเงินที่จะต้องลงทุนซื้อปุ๋ย ดิน เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ เพื่อทำการเพาะปลูกในครั้งต่อไป ทำให้ต้องมีการใช้บริการเงินกู้

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)UOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  25%
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
 • บัตรกดเงินสด เคเคพี แคชการ์ด (KKP Cash Card)

  รายได้ต่อเดือน
  10,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  ไม่เกิน 25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่บัตรกดเงินสด เอมันนี่
 • Citi Ready Credit
 • Citi Personal Loan
 • KTC Proud
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน