สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครบัตรกดเงินสด

2017/02/27 16:11 PM

9,502 Views

ก่อนที่เราจะสมัครบัตรอะไรก็ตาม เราควรคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นอันดับแรก เนื่องจากการสมัครบัตรแต่ละประเภทมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าบริการทางการเงิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงดอกเบี้ยด้วย นอกจากนี้ เราควรศึกษาบัตรแต่ละประเภทก่อนสมัคร เนื่องจากบัตรแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันและมีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันด้วย

ปัจจุบันมีบัตรที่สถาบันการเงินหรือธนาคารออกให้กับลูกค้าหลายประเภท แต่ละธนาคารยังเรียกชื่อของบัตรแตกต่างกัน ทำให้บางคนอาจสงสัยว่าบัตรแต่ละประเภทมีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร ประเภทของบัตรที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินส่วนใหญ่ออกให้แก่ลูกค้า ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสด เป็นต้น

บัตรเครดิตเป็นบัตรที่ผู้ถือบัตรสมัครกับธนาคารเพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการโดยไม่ต้องจ่ายเงินสด สามารถใช้บัตรเครดิตรูดซื้อไปก่อนและนำเงินไปชำระคืนให้กับธนาคารตามรอบบัญชี ซึ่งโดยปกติหนึ่งรอบบัญชีจะมีระยะเวลาประมาณ 45 วัน หากครบกำหนดชำระเงินแล้ว ผู้ถือบัตรไม่นำเงินไปชำระหรือชำระเพียงขั้นต่ำ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระ นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกิดจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า หรือการใช้เงินเกินวงเงิน เป็นต้น

ส่วนบัตรกดเงินสดเปรียบเสมือนผู้ถือบัตรได้วงเงินกู้จากธนาคาร ผู้ถือบัตรจะกดเงินสดออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ สามารถใช้ได้ในยามฉุกเฉินหรือในยามจำเป็น บัตรกดเงินจึงเป็นสินเชื่อเงินสดประเภทหนึ่ง ผู้ที่ต้องการถือบัตรสามารถสมัครกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สามารถสมัครได้ง่ายและธนาคารอนุมัติเร็ว โดยผู้สมัครต้องผ่านเงื่อนไขหรือข้อกำหนดตามที่ธนาคารระบุไว้ ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการสมัครอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ได้แก่
– อายุของผู้สมัครโดยทั่วไปมีการกำหนดไว้ที่ 22 – 60 ปี และต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
– หากเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจมีอายุ 22 – 65 ปี และมีรายได้สุทธิจากการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
– ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานให้ไว้กับธนาคาร
เนื่องจากการสมัครบัตรกดเงินสดเป็นการกู้เงินจากธนาคารประเภทหนึ่ง เมื่อได้รับเงินกู้แล้วต้องมีการชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยและมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระเงิน ดังนั้น ผู้สมัครหรือผู้ถือบัตรควรต้องรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บัตรหรือการกดเงินสดออกมาใช้ให้ดีเสียก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในภายหลัง สิ่งที่ผู้สมัครควรรู้ก่อนสมัครบัตรกดเงิน ได้แก่
– ความจำเป็นในการใช้เงิน การกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรกดเงินมีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก เนื่องจากผู้สมัครไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน จึงเป็นการใช้เงินที่ต้องมีความจำเป็นจริง ๆ หรือเป็นเหตุฉุกเฉินและเมื่อมีเงินแล้วควรนำไปชำระคืนโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยเป็นภาระแก่ผู้ถือบัตรมากเกินไป
– ไม่ควรสมัครบัตรกดเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า และบริการเพื่อการอุปโภค บริโภคและไม่ควรใช้บัตรกดเงินเพื่อชำระหนี้บัตรอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิตจะทำให้ผู้ใช้บัตรไม่มีวินัยทางการเงินและอาจทำให้มีปัญหาทางการเงินในระยะยาวและแก้ไขได้ยาก
– บัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่อเงินสดประเภทหนึ่ง ไม่ใช่สินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นจึงมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของจุดประสงค์การใช้เงิน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและระยะเวลาในการชำระเงินคืน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินควรรู้จุดประสงค์การใช้เงินของตนก่อนเพื่อให้สมัครประเภทของสินเชื่อ หรือเงินกู้ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการในการใช้เงินของผู้สมัคร นอกจากผู้สมัครจะเลือกประเภทของบัตรหรือสินเชื่อได้เหมาะสมแล้ว ยังอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าบัตรกดเงินและมีเงื่อนไขการชำระเงินและระยะเวลาในการชำระเงินที่ถูกใจกว่าด้วย
– ผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดควรศึกษาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบัตรกดเงินให้ดี นอกจากอัตราดอกเบี้ยแล้ว ธนาคารผู้ออกบัตรยังมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บางครั้งผู้ที่ต้องการสมัครอาจคิดไม่ถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านั้น ได้แก่ ค่าภาษีอากร แสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินสดผ่านช่องทางอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่และในกรณีที่ผู้ถือบัตรให้ธนาคารหักเงินสำหรับผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนผ่านทางบัญชีของผู้ถือบัตร หากเงินในบัญชีไม่พอจ่ายจะมีค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินเกิดขึ้น
– เนื่องจากแต่ละธนาคารมีการออกสิณเชื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงบัตรกดเงินสด โดยมีการโฆษณาจูงใจลูกค้าในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงิน บัตรประเภทอื่นหรือสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ควรศึกษาค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมกับอัตราดอกเบี้ยด้วย เนื่องจากบางธนาคารมีการเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารอื่น แต่เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดสูงกว่าธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า

ดังนั้น ก่อนสมัครบัตรกดเงินสดควรศึกษาข้อมูล เงื่อนไข ข้อกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ดี และคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการนำเงินไปใช้ของผู้ที่ต้องการสมัครด้วยเพื่อให้ได้ประเภทของสินเชื่อที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับผู้สมัครมากที่สุด

บัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%
 • บัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)A money

  รายได้ต่อเดือน
  5,000 บาท
  ดอกเบี้ยต่อปี
  17-25%

บัตรเครดิต

 • UOB PrivimilesUOB

  รายได้ต่อเดือน
  70,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Lady’s PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • UOB Preferred PlatinumUOB

  รายได้ต่อเดือน
  15,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี มีเงื่อนไข
  อายุคะแนนสะสม
  2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
 • A money
 • สินเชื่อ พรอมิส
 • Citi Ready Credit
 • Krungsri First Choice VISA

กลับสู่ด้านบน